For English scroll down

Petki od 18:30 do 20:30

V petek, 8. septembra, pričenja Robert Henderson z 2-urnimi zdravljenji z energijo za majhne skupine od 6 do 10 ljudi.
Vsaka seansa je razdeljena na dva dela: 45-minutno skupinsko zdravljenje z energijo, sledi čaj in prigrizek, nato pa vprašanja in deljenje izkušenj.

Skupinsko zdravljenje z energijo poteka brez dotika. Udeleženci so povabljeni, da ležijo v polju zdravilne energije, ki jo je Robert zasnoval za posebno zdravljenje za vas. Vsak mesec ponuja štiri različne vrste zdravljenja.

Zdravljenje telesa z zlatom. Zlata, barva obilja, je močna zdravilna energija. Njegov namen je, da teče skozi vas in odnaša energije starih bolečin, ki jih še vedno nosite v telesu. Ko teče skozi vas, se čuti kot toplota ali mravljinčenje po celem vašem telesu. Zlato je še posebej učinkovito pri zdravljenju prve čakre.

Kwan Yin zdravljenje s poudarkom na srcu. Kwan Yin je budistična bodhisattva boginja sočutja. Pridrži se tistim, ki jo kličejo, krepi njihova srca s čustvi ljubezni, sočutja, razumevanja in svobode. Zelo močen in pozitiven tonik za vaše srce.

5 božanstev. To je priložnost za povezavo z energijami 5 božanstev in da v tej energetski povezavi imate tih in globok pogovor z vsakim od njih. Pogosto imajo nasvete in usmeritve za vas. Lahko jih vprašate, jim pripovedujete zgodbe, delite šalo z njimi. Namen tega zdravljenja je prinašanje odgovorov na pomembna vprašanja, ki jih morda imate.
5 božanstev je:
Buda.
Kwan Yin.
Jezus.
Krishna.
Mati Meera.

Bela. To je zelo močno čistilno in očiščevalno zdravljenje za vaš duh in dušo, ki se povezuje z energijo Krišne. Celi deli vašega življenja – preteklosti ali sedanjosti, se lahko dvignejo iz vas in odstranijo. To lahko povzroči nelagodje, saj se bolečina odstrani iz vas, a ob enem občutek lahkotnosti, saj se nato razkrije temeljna belina.

Koledar zdravljenj:

Zlata: 8. september, 6. oktober, 3. november, 1. december.
Kwan Yin: 15. september, 13. oktober, 10. november, 8. december.
5 božanstev: 22. september, 20. oktober, 17. november, 15. december.
Bela: 29. september, 27. oktober, 24. november, 22. december.

Cena:
25 € na obisk / 80 € za štiri obiske

Prosimo upoštevajte:
Za vsako zdravljenje, ki se ge želite udeležiti, se morate predhodno registrirati.
Saj moram vedeti, koliko ljudi prihaja, da lahko ustrezno pripravim prostor.
Zato, prosim, brez nenapovedanih obiskov.

Prijave: write.to.robert@gmail.com

Ne boste razočarani. Srečanja potekajo v angleščini.

—-

Fridays from 18:30 – 20:30

Starting Friday 8 September, Robert Henderson will lead a 2-hour energy healing session for small groups of 6 to 10 people.
Each session comes in two halves: a 45-minute group energy healing, followed by teas and snack and then followed by a group Q&A and sharing of experience.

The group energy healing is hands-off. Participants are invited to lie in a field of healing energy that Robert has designed to bring about a specific healing for you. Each month offers four different types of healing.

1. Healing your body with gold. Gold, the colour of abundance, is a powerful healing energy. Its purpose is to flow through you, taking with it energies of old hurts you are still carrying in your body. When flowing through you, it feels like heat, or tingling running through your whole system. Gold is especially effective in helping heal the first chakra.

2. Kwan Yin heart-centred healing. Kwan Yin is the Buddhist Bodhisattva goddess of Compassion. She comes to those who call her, strengthening their hearts with feelings of love, compassion, understanding and freedom. A very powerful and positive tonic for your heart.

3. 5 Deities. This is a chance to connect to the energies of 5 deities and in that energetic connection, to have a silent and profound conversation with each of them. Often times they will have advice and guidance for you. You can ask them questions, tell them stories, share a joke with them. The purpose of this healing is to bring you answers to important questions you may have.
The 5 deities are:
The Buddha.
Kwan Yin.
Jesus.
Krishna.
Mother Meera.

4. White. This is a very powerful cleansing and purifying healing for your spirit and your soul which connects to the energy of Krishna. Whole sections of your life, past or present, can be lifted from you and removed. This can cause both discomfort as the pain is taken from you but also overwhelming lightness as the underlying whiteness is then revealed.

Calendar of healings:

Gold: September 8, October 6, November 3, December 1.
Kwan Yin: September 15, October 13, November 10, December 8.
5 Deities: September 22, October 20, November 17, December 15.
White: September 29, October 27, November 24, December 22.

Cost:
€25 per session / €80 for four

Please note:
You must register beforehand for any healing session you wish to attend.
This is because I need to know how many people are coming, so I can prepare the room properly.
So, please, no drop-ins.

Registration: write.to.robert@gmail.com

You will not be disappointed.